Member
Takehio Kitamori

Kazuhiyuki MOTOHASHI

The Director of IPRC, Professor

Takayuki Terai

Takayuki TERAI

Research representative of IPRC, Professor

Makoto Gonokami

Makoto GONOKAMI

A steering committee member of IPRC, Professor

Ichiro Sakata

Ichiro Sakata

A steering committee member of IPRC, Professor

Yuya Kajikawa

Yuya Kajikawa

Project Lecturer

Junichiro Mori

Junichiro Mori

Project assistant professor